تماس با ما

کارخانه و دفتر فروش زنجان:
آدرس :ایران٬ زنجان٬ کیلومتر ۴ جاده زنجان-تهران

تلفن:
۹۸۲۴-۳۳۷۹۱۱۸۴+و
۹۸۲۴-۳۳۷۹۱۱۱۷+


فکس:
۹۸۲۴-۳۳۷۹۰۵۴۱+


كد پستی:
4516118740


صندوق پستی:
45195-118


روابط عمومی: info@ttzco.com

واحد فروش: sales@ttzco.comمقام مسئول:
* موضوع :
* ايميل :
تلفن تماس :
* جزئيات: